Изследване

Среща

След като някой е решил да се възползва от нашите услуги, се насрочва среща между клиента – възложителя и специалист от фирмата, за да се придобие цялата важна информация и факти, свързани с разглеждания случай. От голяма важност е клиентът да предостави цялата информация в детайли, тъй като тя служи като основа за съставянето на типа тест, който би бил най-ефективен при решаването на проблема.

План

След разглеждане и анализиране на всички факти и детайли по случая, ние ще изработим план за действие, който ще посрещне и удовлетвори нуждите и целите на клиента – формулиране на въпросите по значимите теми.

Услугата

След като планът за действие е одобрен, Център за психофизиологични изследвания извършва полиграфското изследване.

Процедурата започва с предтестовото интервю, по време на което изследваните лица се запознават с метода, по който се провежда изследването, снемат им се биографични данни, както и данни за актуалното им здравословно състояние.

В зависимост от образователното и интелектуалното им ниво се дава информация за начина, по който се установява наличието или липсата на лъжа.

След това изследваното лице бива запознато с всеки въпрос, който ще му бъде задаван. При това обсъждане то трябва да отговори с „Да” или „Не” на всеки въпрос, за да се установи:

  1. Дали въпросите са ясни и разбираеми за него;
  2. Дали може да отговори еднозначно на всеки въпрос.

Ако изследваното лице не може да отговори еднозначно или въпросът е неразбираем, тогава въпросът се променя така, че да стане разбираем и да се отговори еднозначно.
Коректният тон и предварителното информиране за всяка предстояща стъпка от изследването са постулат при провеждането на полиграфското изследване.
Преди да се премине към инструменталната част от изследването, лицето, което ще се подложи на полиграфски тест, дава доброволното си съгласие за това, като го удостоверява чрез попълване на декларация за информирано съгласие.

Резултати

След завършване на полиграфското изследване, работата с изследваното лице е приключила. Следва оценка на полиграмите и определяне на истинността на получените отговори. Полиграмите и провеждането на полиграфското изследване подлежат на супервизия – независима оценка от други високо квалифицирани полиграфисти, след което се дава окочателно заключение на резултатите в писмен вид, подписани и подпечатани от фирмата. Тези резултати са официален документ за проведеното полиграфско изследване. Те се предоставят и обясняват единствено на възложителя, който е техен суверен. Изследваното лице, както и трети лица, могат да бъдат запознати с резултатите единствено и само с разрешението на възложителя.